Groepen en team

Onze school werkt met combinatiegroepen van gemiddeld 28 leerlingen. Op termijn wil de school naar aparte groepen. Alle groepen, behalve groep 3 zijn combinatiegroepen. We werken zoveel mogelijk met identieke leermethodes en een doorgaande lijn, omdat dat fijn en herkenbaar is voor de kinderen.

Groep 1

Bij de kleuters gaan we uit van spelend leren. We werken met een planbord, week- en maandkalender en bespreken de dagen van de week, het dagprogramma, het weer en actualiteiten. Op het planbord kiezen kinderen zelf activiteiten tijdens de speel-werkles. Jonge kinderen ontwikkelen zich op diverse vlakken. Wij geven veel aandacht aan reken- en taalvaardigheid, maar ook aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. We werken met thema’s, zoals seizoenen en feestdagen en richten de klas dan in volgens dit thema.

Groep 1
Groep 1

Groep 2

Groep 2
Groep 2
Groep 2

Groep 3

Groep 3 is een spannend jaar, waarin de kinderen veel nieuwe dingen leren en grote sprongen maken. Zo leren ze lezen. Tot de kerstvakantie leren de kinderen alle letters en gaan deze ook schrijven. Naast taal, lezen, schrijven en spelling staat er ook rekenen op het programma. De kinderen leren getallen te splitsen op een uitdagende manier en sommen tot en met 20 uit te rekenen. We besteden natuurlijk ook veel tijd aan muziek, spel, beweging en handvaardigheid.

Groep 3
Groep 3

Groep 4

Taal en rekenen zijn belangrijk in groep 4. We besteden veel tijd aan technisch en begrijpend lezen. Aan de hand van verschillende leestechnieken leren kinderen woorden snel en nauwkeurig te herkennen. Zo lezen we actuele berichten op verschillende niveaus, digitaal en interactief. Daarnaast zijn we bezig met woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Ze leren nu ook de hoofdletters schrijven. Voor rekenen werken de kinderen met Snappet (hyperlink) op een tablet. Een digitale rekenmethode, met interactieve instructielessen op het niveau van het kind. De kinderen die dat willen, mogen dit jaar ook al oefenen met een spreekbeurt.

Groep 4
Groep 4

Groep 5

In groep 5 gaan we verder met technisch en begrijpend lezen, leestechnieken en overige onderdelen van taal, zoals woordenschat, taalverkenning en nieuwe regels voor spelling. Spreken en luisteren komen meer aan bod. We starten met spreekbeurten en verhalen schrijven. Rekenen doen we via Snappet. Daarnaast gaan de kinderen de tafels nu uit het hoofd leren en ze leren klokkijken en geldrekenen. Ze gaan ook aan de slag met omtrek en oppervlakte. Nieuw zijn de wereld oriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Ze krijgen verkeerslessen en blijven wekelijks creatief aan de slag met Eureka! Net als in de andere groepen beginnen we de dag met Trefwoord. We behandelen dan verhalen uit de Bijbel en de leefwereld van kinderen en hun betekenis in onze samenleving.

Groep 5
Groep 5

Groep 6/7

In groep 6 worden de leestechnieken nog belangrijker en begrijpend lezen krijgt meer aandacht. De kinderen leren verbanden te leggen en samen te vatten. Bij taal en spelling maken ze kennis met nieuwe spellingcategorieën. Ze maken voor het eerst zelfstandig een werkstuk. De rekenlessen gaan nog steeds via Snappet, maar ze werken ook zonder tablet, omdat de visuele ondersteuning belangrijk is. Nieuw zijn de kommagetallen en het werken met breuken. Bij wereldoriëntatie beginnen we nu met topografie. Er zijn lessen beeldende vorming en we gaan door met de Eurekalessen. In groep 7 blijven Begrijpend lezen en spelling onveranderd belangrijk bij taal. Daar komen nu ook studievaardigheden bij, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Kinderen leren hoe ze informatie moeten opzoeken en verwerken. Daarnaast besteden we nog steeds veel aandacht aan de creatieve vakken en de Eureka-lessen. Ook zullen de kinderen in groep 7 hun fietsexamen doen. We maken door het jaar heen diverse uitstapjes naar museum en theater en we krijgen ook lessen van gastdocenten.

Groep 6/7

Groep 7/8

In groep 7 blijven Begrijpend lezen en spelling onveranderd belangrijk bij taal. Daar komen nu ook studievaardigheden bij, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Kinderen leren hoe ze informatie moeten opzoeken en verwerken. Daarnaast besteden we nog steeds veel aandacht aan de creatieve vakken en de Eureka-lessen. Ook zullen de kinderen in groep 7 hun fietsexamen doen. We maken door het jaar heen diverse uitstapjes naar museum, theater en we krijgen ook lessen van gastdocenten. Groep 8 is een belangrijk jaar voor de leerlingen. Zij krijgen zij hun schooladvies voor het voortgezet onderwijs en worden voorbereid op deze overstap. In groep 8 blijven de kinderen bezig met taal, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden, rekenen via Snappet, creatieve vakken en Eureka-lessen. Aan het eind van het jaar vinden nog twee hoogtepunten plaats; de kinderen hebben een afsluitende activiteit met elkaar en ze voeren een musical op. De uitstapjes en gastcolleges gaan dit schooljaar natuurlijk ook door.

Groep 7/8

Nieuwkomersgroep

In de Nieuwkomersgroep zitten kinderen van 7 tot 12 jaar. De focus ligt op het leren van de Nederlandse taal. De meeste kinderen stromen na ongeveer een jaar door naar een reguliere groep.

Nieuwkomersklas
Nieuwkomersklas

Gymnastiek en muziek

De kleuters krijgen een keer per week les van de vakleerkracht gymnastiek. De groepen 3 t/m 8 twee keer per week. Vanaf groep 1 is er voor alle leerlingen muziekonderwijs door een vakleerkracht.

Gymnastiek
Muziek

Directie en medewerkers

Directeur
Interne
begeleiding
Foto volgt
Schoolmaat-schappelijk werk
Foto volgt
Conciërge
Administratie
Foto volgt
Onderwijs assistent