Leerlingenzorg

Het doel van onze leerlingenzorg is het signaleren van kinderen die problemen dreigen te krijgen in de onderwijssituatie zodat we die kinderen snel adequate hulp kunnen bieden. Dit kan gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden: sociaal, emotioneel, motorisch en cognitief. De leerlingenzorg wordt georganiseerd aan de hand van het leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit toetsen en observaties. Door middel van het leerlingvolgsysteem wordt periodiek de voortgang in de ontwikkeling bepaald en geregistreerd. Deze observaties en toetsen zijn bovendien een hulpmiddel bij het signaleren van risicokinderen.

Op onze school gebruiken we naast de methodische toetsen het CITO leerlingvolgsysteem. Het omvat een aantal landelijk genormeerde toetsen die één of twee maal per jaar worden afgenomen. Met behulp van dit leerlingvolgsysteem kunnen we onze eigen waarnemingen objectief vergelijken met de landelijke norm.

Ook de leerlingen die veel meer aan kunnen dan de stof die aangeboden wordt verdienen zorg op maat. Voor de meer- en hoogbegaafden zijn extra materialen aangeschaft. Elke week werken deze kinderen gedurende een uur in de Zilvergroep. Deze kinderen werken buiten de groep aan hun eigen project, samen met een extra leerkracht. Het “Zilverwerk” kunnen de kinderen in de klas voortzetten als ze snel klaar zijn met het reguliere werk of als ze de reguliere stof al beheersen.

Gedrag- en pestprotocol
Ook op het gebied van gedrag kan een kind extra zorg nodig hebben. Wij hebben een schoolmaatschappelijk werker die hier een rol in kan betekenen. In overleg met onze intern begeleider kan gekeken worden wat leerlingen nodig hebben.
De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat is niet erg, het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen? Hoe herstel je de emotionele en/of materiële schade? Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?” Het gesprek aangaan, gewenst gedrag belonen en complimenteren zal in de meeste gevallen de manier zijn om de problemen op te lossen. Als het misgaat (grensoverschrijdend gedrag), hebben we op de Van Hoogstratenschool de OEPS methode die we dan gebruiken. Meer informatie kunt u vinden in ons gedrags- en antipestprotocol

Voor meer informatie over de leerlingenzorg op de Van Hoogstratenschool verwijzen wij u naar onze schoolgids.