Algemeen

Missie
'Op de Van Hoogstratenschool voorzien wij onze leerlingen van kennis en vaardigheden en vormen wij hen door middel van ons onderwijs tot maatschappelijk-, zelfbewuste en sociaalvaardige burgers die met een positief-kritische blik de wereld in kijken.'

Onze kernkwaliteiten
Onze kernkwaliteiten voor het komende jaarplan zijn: doelgericht, divers en betrokken. Deze kwaliteiten omschrijven waar wij voor staan en helpen ons richting bepalen.

Wij werken doelgericht. De focus op het primaire proces is belangrijk. De kinderen zijn op school om kennis te vergaren en vaardigheden te ontwikkelen. In alles wat we doen zullen we dit in acht nemen. Ook kijken we of keuzes die we moeten maken bijdragen aan dit doel.

De leerling- en ouderpopulatie op onze school is divers, dat kenmerkt onze school en is iets waar wij waarde aan hechten en trots op zijn. Wij gaan ons onderwijsaanbod meer divers maken door meer creatieve en praktijkgerichte vakken aan te gaan bieden. Dit doen wij d.m.v. het ontwikkelen van een breed aanbod. In ons reguliere lesaanbod houden wij ook rekening met de diversiteit aan cognitieve vaardigheden van leerlingen.

Wij zijn betrokken bij de sociale- en cognitieve ontwikkeling van leerlingen, de omgeving van school en de organisatie. Leerlingen in de bovenbouw worden extra betrokken bij hun leerproces door deel te nemen aan ouder-kindgesprekken. Het belang van leerlingen, de school en leerkrachten staat voorop in de keuzes die wij maken.

Visie
Kennis en vaardigheden bijbrengen
Wij zijn er als school om kennis en vaardigheden bij te brengen, dat is onze primaire taak. Met de basisvakken lezen, taal en rekenen geven wij kinderen een goede basis om mee verder te kunnen. Wij zijn ervan overtuigd dat ambitieuze doelen stellen kinderen helpt goed te ontwikkelen. Wij vinden afstemming op ontwikkelingsniveau extra belangrijk vanwege onze diversiteit in de school. De komende jaren verbreden wij ons aanbod omdat we kinderen meer willen meegeven dan de basisvakken. Het culturele en creatieve vlak vinden wij belangrijk om meer te belichten. Wij vinden dat kinderen deze ‘bagage’ mee moeten krijgen omdat hen dit helpt vormen. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat kinderen hierdoor beter leren ontdekken wat ze goed kunnen. 

Maatschappelijk betrokken leerlingen
Wij brengen de kinderen normen en waarden bij vanuit onze christelijke identiteit. Wij vinden normen en waarden een belangrijk fundament van de samenleving waarin onze leerlingen opgroeien. Door het bijbrengen van dit fundament zorgen we ervoor dat kinderen leren rekening te houden met hun omgeving. De school maakt onderdeel uit van de wijk en participeert hier ook in. Kinderen leren zorgdragen voor anderen én voor zichzelf. Den Haag is een stad met een grote diversiteit aan inwoners, wij bereiden de kinderen hierop voor.

Zelfbewuste leerlingen
Wij willen kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en moeite mee hebben. Wij vinden het van belang dat kinderen hun eigen identiteit ontwikkelen, zodat ze in staan zijn zich later ‘staande’ te houden in de samenleving en eigen keuzes kunnen en durven maken. Fouten durven en mogen maken zien wij als een kans om verder te ontwikkelen.

Sociaalvaardige leerlingen
Waarderen, accepteren en respecteren van anderen en jezelf vinden wij belangrijke vaardigheden om mee te geven aan onze leerlingen. Hiermee leren kinderen omgaan met de diversiteit in de samenleving. Dit is van groot belang om te leren samenwerken en -leven, zeker in een stad als Den Haag. Op de basisschool moet hier het fundament voor worden gelegd. Leren reflecteren op het handelen van anderen en jezelf helpt om problemen te kunnen oplossen en conflicten te vermijden.

Positief kritische houding
Kinderen moeten geluksgevoel ervaren en met plezier naar school gaan. De basisschool moet een veilige omgeving zijn waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij willen leerlingen leren zelf onderzoekend te zijn en zaken niet zomaar voor waar aan te nemen. Kinderen moeten leren rationeel te kunnen denken en op intuïtie af te gaan. Zo leren ze later goede beslissingen te nemen en keuzes te maken waar ze voor komen te staan.

Onderwijsconcept
Wij geven les met behulp van methodes en stellen doelen om te komen tot resultaten die passend zijn bij de leerling. Wij werken daarom volgens het expliciete directe instructie model in combinatie met opbrengstgericht werken. De basisvakken verdienen de meeste aandacht. Daarnaast is er veel aandacht voor sociale vorming van leerlingen. We gaan werken volgens de methode van groepsdynamisch onderwijs. Dit gaat zorgen voor een goede groepsdynamiek en sociaalvaardige leerlingen. Leerlingen leren hierdoor te reflecteren op hun eigen en andermans handelen en creëren met elkaar een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Ons brede aanbod in de groepen 1 t/m 8 op cultureel en creatief gebied zorgt voor zelfbewuste kinderen die ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dit zal vorm gaan krijgen in bijvoorbeeld blokken van een aantal weken die worden aangeboden gedurende het schooljaar. Dit aanbod zal een extra verrijking zijn voor de leerlingen.

Schoolregels

picto
   
prullenbak
 
We behandelen elkaar met respect     We gaan zorgvuldig met onze spullen
en die van anderen om
 
sst
   
lieveheersbeestje
 
We storen elkaar zo min mogelijk     We lossen problemen samen op