Procesgang PO - VO

1. Totstandkoming van het basisschooladvies (BSA)
Het basisschooladvies komt tot stand door zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele capaciteiten van de leerling. Jaarlijks worden er methodegebonden en Cito-toetsen afgenomen. De resultaten hiervan worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er halfjaarlijks een sociaal-emotionele observatielijst door de leerkracht ingevuld.
 
In groep 7 maken de leerlingen rond april/mei de Entreetoets. Hieruit komt een voorlopig advies. Dit is alleen op basis van de gemaakte toets. Het voorlopige schooladvies wordt gesteld op basis van de Entreetoets, de Cito-toetsen én de sociaal-emotionele capaciteiten van de leerling. Deze voorlopige adviesgesprekken vinden plaats in eind juni van groep 7.
 
2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies (BSA)
De leerkracht(en) van groep 8 nemen het initiatief tot de gesprekken die gevoerd worden met ouders. De intern begeleider van de school heeft een ondersteunende rol hierin. Zeker voor leerlingen waarvoor een LWOO-indicatie wordt aangevraagd vindt vaak overleg plaats. De directeur is eindverantwoordelijk voor de basisschooladviezen, die tot stand komen na goed overleg binnen de school.
 
Groep 7 April/mei Entreetoets  
  Juni Afname Cito-toetsen  
  Juni Voorlopig schooladvies O.b.v. Cito, Entreetoets & soc. emotionele ontwikkeling
Groep 8 September Informatieavond ouders Over de overstap naar VO
  Oktober/november Afname Cito-toetsen  
  Januari Definitief schooladvies  
  April Centrale Eindtoets Eventueel herzien advies

3. Communicatie met de school voor voortgezet onderwijs (VO)
Het basisschooladvies is onderdeel van het onderwijskundig rapport (OKR) van een leerling. Het OKR wordt opgesteld ter onderbouwing van het basisschooladvies en is bedoeld voor de VO-school. Ouders hebben het recht op inzage in het OKR en hier een eigen visie aan toe te voegen. Het OKR wordt digitaal overgedragen aan het VO via een beveiligde omgeving. Na de definitieve inschrijving van leerlingen vindt er met scholen uit de regio ook een mondelinge overdracht plaats tijdens een tafeltjesavond. Meer informatie over de procedure van de overstap naar het voortgezet onderwijs staat op http://www.bovohaaglanden.nl.

4. Centrale Eindtoets
De Centrale Eindtoets vindt plaats in april. De uitslag hiervan gaat op papier met leerlingen mee naar huis. Bij het resultaat hoort een geadviseerd brugklastype, dit staat vermeld op het uitslagformulier. Als het geadviseerde brugklastype lager of gelijk is aan het schooladvies, heeft dit geen consequenties. Als het geadviseerde brugklastype hoger is dan het schooladvies, moeten wij als school ons advies heroverwegen. Het is mogelijk dat dit advies wordt herzien, hiertoe zijn wij als school niet verplicht. Uiteraard gaan wij in dergelijke gevallen hier met ouders over in gesprek.
Begin groep 8 wordt op basis van de Entreetoets en de eerdere Cito resultaten gekeken welke leerlingen mogelijk baat hebben bij extra ondersteuning op de middelbare school (Leerwegondersteunend onderwijs, LWOO). Deze leerlingen komen dan, in overleg met ouders, in aanmerking voor de NIO-toets. Dit is een intelligentieonderzoek dat buiten school wordt afgenomen en verplicht is om in aanmerking te komen voor een LWOO-indicatie.
 
De laatste reguliere Cito-toets vindt plaats in oktober/november, de zogenoemde B8 toets. In januari komt de school met een definitief schooladvies voor het vervolgonderwijs. Dit is gebaseerd op de methodegebonden toetsen, de Cito-toetsen en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De gesprekken hierover vinden in januari plaats. Na de Centrale eindtoets in april kan het advies in sommige gevallen worden heroverwogen.