Procesgang PO - VO

1. Totstandkoming van het basisschooladvies (BSA)
Het basisschooladvies komt tot stand door zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele capaciteiten van de leerling. Jaarlijks worden er methodegebonden en Cito-toetsen afgenomen. De resultaten hiervan worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast wordt er halfjaarlijks een sociaal-emotionele vragenlijst door de leerkracht én het kind ingevuld.

In groep 7 maken de leerlingen rond april/mei de Entreetoets, op basis waarvan Cito een advies uitbrengt. Dit advies is alleen op basis van de gemaakte Entreetoets. Het voorlopige schooladvies wordt opgesteld op basis van de Entreetoets, de reguliere Cito-toetsen uit groep 5/6/7, de sociaal-emotionele capaciteiten en de werkhouding/motivatie/concentratie van de leerling. Het voorlopige schooladvies wordt gegeven in adviesgesprekken die plaatsvinden in juni van groep 7.

Begin groep 8 wordt op basis van de Entreetoets en de eerdere Cito resultaten gekeken welke leerlingen mogelijk baat hebben bij extra ondersteuning op de middelbare school (leerwegondersteunend onderwijs, LWOO). Deze leerlingen komen dan, in overleg met ouders, in aanmerking voor de NIO-toets. Dit is een intelligentieonderzoek dat buiten school wordt afgenomen en verplicht is om eventueel in aanmerking te komen voor een LWOO-indicatie.

Na afname van de reguliere Cito-toetsen in oktober/november van groep 8 ontvangen de ouders en leerlingen een definitief schooladvies tijdens oudergesprekken in januari van groep 8.
 
2. Interne organisatie rondom het basisschooladvies (BSA)
De adviezen worden altijd in overleg opgesteld. De leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur worden hier sowieso bij betrokken.

De leerkracht(en) van groep 8 nemen het initiatief tot de gesprekken die gevoerd worden met ouders. De intern begeleider van de school heeft hierin een ondersteunende rol. Zeker voor leerlingen waarvoor een LWOO-indicatie (leerwegondersteuning) wordt aangevraagd vindt vaak overleg plaats. De directeur is eindverantwoordelijk voor de basisschooladviezen, die tot stand komen na goed overleg binnen de school.
 
Groep 7 April/mei Entreetoets  
  Juni Afname Cito-toetsen  
  Juni Voorlopig schooladvies O.b.v. Cito-toetsen, Entreetoets, methodetoetsen, soc. emotionele ontwikkeling, werkhouding, concentratie, etc.
Groep 8 September Informatieavond ouders Over de overstap naar VO
  Oktober/november Afname Cito-toetsen  
  Januari Definitief schooladvies  
  April Centrale Eindtoets Eventueel herzien advies3. Ondersteuning bij oriëntatie en aanmelding op het voortgezet onderwijs (VO) 
Ouders ontvangen in groep 7 (juni) een voorlopig schooladvies voor hun kind, zodat zij zich tijdig kunnen oriënteren op een passende vo-school. In groep 8 ontvangen zij bij dit voorlopige schooladvies een scholenlijst, met alle vo-scholen die passen bij dit voorlopige advies in de BOVO-regio Haaglanden. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

4. Communicatie met de school voor voortgezet onderwijs (VO)
Het basisschooladvies is onderdeel van het onderwijskundig rapport (OKR) van een leerling. Het OKR wordt opgesteld ter onderbouwing van het basisschooladvies en is bedoeld voor de VO-school. Ouders hebben het recht op inzage in het OKR en hier een eigen visie aan toe te voegen. Het OKR wordt digitaal overgedragen aan het VO via een beveiligde omgeving. Na de definitieve inschrijving van leerlingen vindt er met scholen uit de regio ook een mondelinge overdracht plaats tijdens een tafeltjesavond. Meer informatie over de procedure van de overstap naar het voortgezet onderwijs staat op http://www.bovohaaglanden.nl.

5. Centrale Eindtoets
De Centrale Eindtoets vindt plaats in april. De uitslag hiervan gaat op papier met leerlingen mee naar huis. Bij het resultaat hoort een geadviseerd brugklastype, dit staat vermeld op het uitslagformulier. Als het geadviseerde brugklastype lager of gelijk is aan het schooladvies, heeft dit geen consequenties. Als het geadviseerde brugklastype hoger is dan het schooladvies, moeten wij als school ons advies heroverwegen. Het is mogelijk dat dit advies wordt herzien, hiertoe zijn wij als school niet verplicht. Uiteraard gaan wij in gevallen waarin wij moeten heroverwegen hier altijd met ouders over in gesprek.