Privacy

Privacy protocol
Sinds januari 2013 beschikt iedere school binnen de SCOH over een privacy protocol. Dit protocol regelt de wijze waarop zorgvuldig en met inachtneming van alle wet– en regelgeving wordt omgegaan met alle gegevens van uw kind. Het volledige protocol is op school ter inzage. Op school wordt veel vastgelegd als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. De school heeft daarin ook wettelijke verplichtingen.
In het privacyprotocol vindt u belangrijke informatie over welke gegevens worden bewaard en door wie dit gebeurt. Ook is opgenomen hoe lang deze gegevens worden bewaard, wie er toegang heeft en aan welke instanties de gegevens verstrekt mogen worden. Schrijft u uw kind in bij ons op school dan kunt u direct een exemplaar van het privacy protocol inzien.

Toetsresultaten en leerlinggegevens
Bij ons op school worden alle toetsresultaten van uw kind geregistreerd en bewaard. Deze gegevens staan in het leerling volg systeem (LVS) en leerling administratie systeem (LAS). Deze zijn gevuld met gegevens die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als ouder heeft u altijd het recht op inzage in het dossier van uw kind. Hiervoor hoeft u alleen maar een afspraak te maken met de directeur van school. Het toegangsbeheer tot de gegevens zijn nauwkeurig en zorgvuldig vastgelegd. Uiteraard heeft u het recht onjuiste persoonsgegevens te veranderen.

 Sociale media
Elke school binnen het SCOH houdt zich aan gedragsregels bij het gebruiken van sociale media. Zo vragen wij u elk jaar om toestemming voor het plaatsen van foto's/video's van uw kind op onze eigen schoolwebsite of sociale media pagina. De gedragsregels voor het gebruik van sociale media zijn hieronder te vinden.

AVG
Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wat betekent dit voor de school en voor u?
· Ons SCOH privacyreglement is aangepast. 
· Ons protocol sociale media is aangepast. 
· Ons protocol Melding Datalek is aangepast.

In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH en wel via fg@scoh.nl.
SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG.